วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ปลานวลจันทร์ทะเล-04 (การเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลในบ่อดิน)

ปลานวลจันทร์ทะเล-04 (การเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลในบ่อดิน)

การเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลในบ่อดิน

Milkfish  (Chanos  chanos  Forskal)  Culture

       การเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลสามารถเลี้ยงได้ทั้งในพื้นที่น้ำเค็ม,  น้ำกร่อยหรือกระทั่งในพื้นที่น้ำจืด  โดยนิยมเลี้ยงกันในบ่อดิน  ปลานวลจันทร์ทะเลจะสามารถเจริญเติบโตได้ดีในบ่อที่มีสารอินทรีย์สูง มีอาหารธรรมชาติเช่น  ขี้แดดอยู่ปริมาณมากในการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลนั้นควรมีการเตรียมบ่อโดยการสูบออกจากบ่อเลี้ยงให้แห้งโรยปูนขาวอัตรา  100  กิโลกรัมต่อไร่  ตากบ่อทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 2  สัปดาห์  จากนั้นใส่ปุ๋ยคอก  100 – 200  กิโลกรัมต่อไร่  เอาน้ำเข้าบ่อสูงประมาณ  50  เซนติเมตร  ทิ้งไว้ให้เกิดอาหารธรรมชาติประมาณ  2  สัปดาห์  จากนั้นเติมน้ำเข้าในบ่อให้สูงขึ้นเป็น  100  เซนติเมตร  ในระหว่างการนำน้ำเข้าบ่อควรมีการกรองน้ำด้วยอวนตาถี่  เช่นอวนมุ้งฟ้าหรืออวนตาพริกไท  เพื่อกันศัตรูตามธรรมชาติปะปนเข้ามากับน้ำ  ทำการกั้นคอกในบ่อด้วยอวนตาถี่บริเวณมุมบ่อ เพื่อฝึกอาหารลูกปลาเมื่อบ่อเกิดอาหารธรรมชาติประเภทสาหร่าย,ขี้แดด,สัตว์น้ำขนาดเล็กเช่นไรน้ำแล้ว  จึงเริ่มปล่อยลูกปลาลงอนุบาลในคอกที่ได้เตรียมไว้แล้ว  ลูกปลาที่ปล่อยควรมีขนาดประมาณ  1 – 2   นิ้ว  อัตราการปล่อย  3 – 5  ตัวต่อตารางเมตร  อาหารในช่วงเดือนแรกใช้อาหารปลากินพืชเม็ดเล็ก  (เบอร์  1)  ให้อาหารวันละ  2  มื้อ  อัตรา  3 – 5  เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว ให้อาหารวันละ  2  ครั้ง เช้า – บ่าย    โดยการให้อาหารควรเป็นเวลาเดียวกันทุกวัน  เพื่อให้ปลาจำเวลาและสถานที่ให้อาหารได้  ในช่วงนี้ลูกปลาจะกินอาหารธรรมชาติในบ่อเป็นหลัก  ส่วนอาหารสำเร็จรูปที่ให้ นั้นจะช่วยเสริมให้ลูกปลาได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนเพียงพอ
       เมื่ออนุบาลลูกปลาไปแล้ว  1  เดือน  ทำการเพิ่มระดับน้ำในบ่อขึ้นเป็น  1.5  เมตร  ปล่อยลูกปลาออกจากคอกอนุบาล  เปลี่ยนอาหารเป็นอาหารปลากินพืชเบอร์  2 – 3  ตามความเหมาะสมอัตรา การให้อาหารเปลี่ยนเป็น  3 – 5  เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว  ควรให้อาหารบริเวณเดิม  บางครั้งการให้อาหารลูกปลาให้สังเกตการกินของลูกปลาประกอบการให้ด้วยไม่ควรให้อาหารเหลือในบ่อ  เมื่อลูกปลาอายุประมาณ  2  เดือน  อาหารธรรมชาติในบ่อก็จะหมดลง  ลูกปลาก็จะใช้อาหารสำเร็จรูปเป็นหลัก  การให้อาหารอาจเพิ่มความถี่โดยให้อาหาร 2-3 มื้อ/วันในเวลาและสถานที่เดิมแต่การให้อาหารต้องมีความละเอียดขึ้น  เกษตรกรต้องให้อาหารอย่างช้าๆต่อเนื่องพร้อมสังเกตการณ์กินอาหารของปลาในบ่อเลี้ยง  และหยุดให้อาหารเมื่อปลาอิ่มหรือปลาเริ่มไม่ขึ้นมากินอาหารแล้ว  อัตราการกินของปลาจะต่างกันในแต่ละวันจะขึ้นกับสภาพของอากาศ,  สิ่งแวดล้อม,  ความเตรียดและตัวปลาเอง  เกษตรกรต้องหมั่นสังเกตอาการของปลาโดยละเอียดสม่ำเสมอซึ่งจะทำให้การเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลประสบกับความสำเร็จโดยง่ายระหว่างการเลี้ยงปลานั้นควรมีการตรวจคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอ  หากน้ำในบ่อเลี้ยงมีค่าแอมโมเนียสูงหรือน้ำมีสีเขียวจัด  ก็ควรมีการถ่ายน้ำทิ้งและเติมน้ำใหม่เข้ามาในบ่อ  การเปลี่ยนน้ำในแต่ละครั้งควรเปลี่ยนประมาณ  30 – 50  เปอร์เซ็นต์  และควรเปลี่ยนเมื่อจำเป็นเท่านั้นนอกจากนั้นแล้วควรติดตั้งระบบการให้อากาศในบ่อ  และเดินเครื่องในเวลากลางคืนเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนในบ่อ  ระบบการให้อากาศ อาจใช้เครื่องตีน้ำแบบใบพัด  เครื่องแอร์เจ๊ต  หรือเครื่องซูเปอร์ชาร์จก็ได้
       เมื่อเลี้ยงปลาไปได้ประมาณ  8  เดือน  ปลาจะมีขนาดเฉลี่ยประมาณ  500 – 600  กรัม  ซึ่งเป็นขนาดที่ตลาดต้องการ  เกษตรกรสามารถจับปลาจำหน่ายได้ในราคาประมาณ 50- 60  บาทต่อกิโลกรัมและจากการที่ปลานวลจันทร์ทะเลเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย  ไม่ค่อยมีโรค  รวมทั้งเป็นปลากินพืชและสามารถกินอาหารได้หลายรูปแบบ  ทำให้ต้นทุนการผลิตไม่สูง  การเลี้ยงปลาก็จะมีกำไรเป็นรายได้แก่ครอบครัวที่ดีอีกทางหนึ่ง


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
เอกสารประกอบการอบรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการประมง(ชายฝั่ง)
การเพาะเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์
รวบรวมโดย  ประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์