วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ปลานวลจันทร์ทะเล-03 (การอนุบาลลูกปลา)

ปลานวลจันทร์ทะเล-03 (การอนุบาลลูกปลา)

การอนุบาลลูกปลานวลจันทร์ทะเลวัยอ่อน

Nursinging  on Milkfish  (Chanos  chanos  Forskal)Larva

       นำไข่ที่สะอาดแล้วไปฟักในถังกลมและถังกรวย  ความจุปริมาตร  300  ลิตร  ให้อากาศเบาๆ  ไข่ปลาใช้เวลาประมาณ  28-30  ชั่วโมงก็จะฟักเป็นตัว  สุ่มนับละคัดแยกลูกปาที่ดีไปอนุบาลในบ่ออนุบาล  ขนาด  2-10  ตัน  ความหนาแน่นลูกปลา  10,000 – 20,000  ตัว/ตัน  ลูกปลาในช่วง  3  วันแรกจะยังไม่กินอาหาร  โดยอาศัยถุงไข่แดงดำรงชีพ  ระหว่างนี้เติมแพลงก์ตอนพืช (ชนิดเตตราเซลมิสและนาโนโคลลอบซีส)  ความหนาแน่น  30,000 – 50,000  เซลล์/มิลลิลิตร  ตั้งแต่วันแรกจากนั้นเริ่มให้แพลงก์ตอนสัตว์ชนิดโรติเฟอร์ในวันที่  2  ก่อนลูกปลาเปิดปากกินอาหาร  ความหนาแน่นโรติเฟอร์เริ่มต้นประมาณ  3 – 5 ตัว/มิลลิลิตร  และเพิ่มปริมาณอาหารตามอายุของลูกปลาจนกระทั่งลูกปลามีอายุประมาณ  15  วันจึงเริ่มให้อาร์ทีเมียแรกฟักอายุ 1 วันอัตราเริ่มต้น  1-3  ตัว/มิลลิลิตรเสริมด้วยอาหารสำเร็จรูปชนิด  NRD  ขนาด  120  ไมครอน  อัตราเริ่มต้นที่  3  กรัมต่อวันโดยแบ่งการให้อาหารเป็น  4  มื้อต่อวัน  ปริมาณอาหารจะเพิ่มตามอายุและอัตรารอดของลูกปลา     จนกระทั่งลูกปลามีอายุ  30  วันมีลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยจึงทำการย้ายลูกปลาไปเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ขนาดปริมาตร  10  ตัน  หรือนำไปอนุบาลในกระชังหรือบ่อดินต่อไป  อาหารในช่วงนี้จะเปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดสำเร็จรูปเช่น อาหารกบ อาหารกุ้ง


       การจัดการบ่ออนุบาลจะเริ่มเปลี่ยนถ่ายน้ำดูดตะกอนครั้งแรกเมื่อปลามีอายุ  3  วัน  หลังจากนั้นจะทำความสะอาดเช่นนี้ทุกวัน  ทำการตรวจวัดคุณสมบัติน้ำในบ่ออนุบาลทุก  3  วัน  ไม่ใช้ยาและสารเคมีในระหว่างการอนุบาลลูกปลาปัญหาในการอนุบาลปลานวลจันทร์ทะเลวัยอ่อน
       ปัญหาของการอนุบาลอนุบาลปลานวลจันทร์ทะเลวัยอ่อน  ส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการอาหารที่ไม่พียงพอและมีการปนเปื้อนของแพลงก์ตอนสัตว์อื่นๆในบ่อ  รวมทั้งการจัดการคุณภาพน้ำที่ไม่ดีทำให้มีของเสียในบ่ออนุบาลมาก  มีผลทำให้ลูกปลาตาย  ในระยะเวลา  15 วันแรก  ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถป้องกันได้หากผู้เพาะเลี้ยงมีการจัดการที่ดี  มีความใกล้ชิดติดตามผลการอนบาลลูกปลาอย่างสม่ำเสมอ  อย่างไรก็ตามเมื่อลูกปลามีอายุมากกว่า  30  วันอาจมีอาการช็อคและการควงสว่านของลูกปลาทำให้ลูกปลาอายุ  30 – 40  วันตายเป็นจำนวนมากอีกระยะหนึ่ง  สาเหตุอาจมาจากการขาดวิตามินบางชนิดหรือโรคจากไวรัสบางชนิด  อาจแก้ไขโดยเปลี่ยนอาหารหรือผสมวิตามินที่จำเป็นเพิ่มในอาหารที่ใช้อนุบาล---------------------------------------------------------------------------------------------------------
เอกสารประกอบการอบรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการประมง(ชายฝั่ง)
การเพาะเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์
รวบรวมโดย  ประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์