วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ปลานวลจันทร์ทะเลแปรรูป-ภายในประเทศ

        จากบทความที่แล้ว ปลานวลจันทร์ทะเลแปรรูป-ในต่างประเทศ จะเห็นได้ว่า ต่างประเทศ นั้น รัปประทานกันอย่างแพร่หลาย และถือว่าเป็นปลาที่มีมูลค่าทางตลาดที่สูงมาก ตัวหนึ่ง ส่วนภายในประเทศที่ผ่านมากรมประมง โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ร่วมกับศูนย์ฯ ประจวบคีรีขันธ์ ได้ส่งเสริมการเลี้ยง การแปรรูป ผ่านวิธีการฝึกอบรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านประมงชายฝั่งทุกปี ทั้งเร่งพัฒนากาเทคนิคการเพาะพันธุ์รวมทั้งศึกษาวิจัยให้ปลานวลจันทร์สามารถวางไข่ผสมพันธุ์ได้ตลอดปีอย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรวบรวมลูกปลาที่เกิดเองในธรรมชาติมาส่งให้ศูนย์ฯ เป็นผู้แจกจ่าย จำหน่ายให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ จนถึงทุกวันนี้ ก็ได้มี กลุ่มเกษตรกร-กลุ่มแม่บ้าน ในพื้นที่บ้านคลองวาฬ ได้รวมตัวกันในชื่อ "กลุ่มปลาคลองวาฬ" ทำการแปรรูป ปลานวลจันทร์ทะเลที่เกษตรกรเลี้ยงจนโต ให้เป็น สินค้าสำเร็จรูปพร้อมที่จะนำไปปรุงอาหาร นับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ปลานวลจันทร์ทะเลและเพิ่มรายได้ให้เศษรฐกิจภายในชุมชน อีกทางหนึ่ง